Bestyrelsesmøde 04.11.2021

1. Deltagere. Søren, Kenn, Carsten, Morten

2. Bestyrelse. Christian er trådt ud og har frasagt sig sine tillidsposter i grønt råd samt friluftsrådet. Vi genopstiller ingen til disse. Og Martin Bjærre indtræder i stedet. Næstformand Kenn – resterende poster fordeles på næste møde.

3. Rævejagter. Første rævejagt afholdes 11/12-21 og Søren tjekker inden da om gravene er i orden. Anden rævejagt afholdes 30/01-22 og reguleringsjagt afholdes15-02-22.

4. Jagt i statsskoven: Carsten og Morten tager den tunge byrde 12/11-21 5.

Næste møde 7/12 kl 19 i klubhuset.

Ref. Morten Nielsen

Generalforsamling 22.9.2021

Fremmødte medlemmer: 4

Formanden, Søren Nielsen, bød velkommen til generalforsamlingen. Derefter fulgtes dagsordenen.

1. Valg af dirigent:

-Ebbe Nielsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet for sent, da den skal afholdes i marts, hvilket kan undskyldes med corona.

2. Formandens beretning:

-Som de andre år er der ikke sket meget i foreningen. Delvis på grund af Corona. Der blev dog afholdt een rævejagt med meget få deltagere og ingen ræve på paraden. Morten bemærkede at der faktisk blev afholdt et fuldt booket Vild Mad arrangement i september i samarbejde med Skov Caféen på Nyruphus og med 35 deltagere, hvoraf de fleste ikke var foreningsmedlemmer. Med denne bemærkning blev formandens beretning godkendt.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab:

-Morten gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

4. Indkomne forslag:

-Der er ikke indkommet nogle forslag.

5. Valg af formand eller kassere:

-Formand Søren Nielsen, valgt 2019 på valg 2022

-Kassere Morten Nielsen, valgt 2018 på valg, blev genvalgt. På valg 2024

6. Valg til bestyrelsen:

-Holger Hansen på valg, genopstiller ikke.

-Henrik Kofod opstiller og blev valgt. På valg 2024

-Christian Skov Mortensen, valgt 2019 på valg 2022

-Lars H. E. Jensen valgt 2019. på valg 2022

-Martin Bjærre valgt 2020. Udtræder. Carsten Panduro blev valgt.På valg 2023

-Kenn S. Sørensen valgt 2020 på valg 2023

7. Valg af suppleanter:

-Ove Bjærre og Martin Bjærre blev valgt.

8. Valg af revisorer:

-Jesper Lage og Jytte Nielsen blev valgt.

9. Valg af revisorsuppleanter:

-Peer Gertsen og Martin Bjærre blev valgt

10. Eventuelt:

-Liste med forslag fra Henrik Kofod blev drøftet, og bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Ref. Morten Nielsen