REFERATER

REFERATER

Tikøb Jagtforening
Generalforsamlingen torsdag den 14. 5. 2020
kl. 19.00 i klubhuset.

 

Fremmødte medlemmer i alt: 6
 

Formanden, Søren Nielsen, bød velkommen til generalforsamlingen. Derefter fulgtes dagsordenen.

1. Valg af dirigent.
Jesper Lage blev foreslået og valgt. Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet ifølge lovene og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

 

2. Formandens beretning:
Som de andre år er der ikke sket meget i foreningen.

Der er blevet afholdt 4 rævejagter med meget få deltagere, og ingen ræve på paraden.
Vi havde reparation af rævegrave et par gange, hvor der blev renset grave.
Bukkemorgen blev afholdt med få deltagere.
Martin Nielsen kom og viste en flot buk, Svend Skærbæk havde også en flot buk med.
Vi afholdte ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget at omdøbe Tikøb Jagtforening til Helsingør og omegns jagtforening.

Jeg har snakket med juristen i DJF om hvordan vi gør, og der var lige nogle forbehold vi skulle tage.

Vi er medejere af Langstrup skydebane og derfor står vores navn med på miljøgodkendelsen. Hvis vi skifter navn nu, skal vi have en ny miljøgodkendelse, og det vil jeg helst ikke gøre lige nu, - med den ballade der har været om skydebanen.
Lars og jeg deltog på kredsmødet i Borup, der var ikke så meget nyt. Der skulle vælges ny kredsformand, og det blev Hans Henrik Madsen. Lars blev valgt ind i kredsbestyrelsen.
Vi skal måske have ny formand for DJF, og der var valgtaler af formanden og udfordreren Jesper Lindgaard. Der er afstemning til formandsposten ved repræsentantskabsmødet måske i september.
Der har været skiftedag i grønt råd og friluftsrådet. Ebbe er trådt tilbage og ny mand på posteren er Christian Skov Mortensen.
Der er ikke afholdt reparation af rævegrave i foråret p.g.a. corona.
Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Morten gennemgik det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogen forslag.
 

5. Valg af formand eller kasserer:
Ingen er på valg.

 

6. Valg til bestyrelsen:
Martin Bjærre er på valg, villig til genvalg.
Kenn S. Sørensen er på valg, viillig til genvalg.
Begge blev valgt.

 

7. Valg af suppleanter:
Ove Bjærre og Jørgen Larsen blev valgt.

 

8. Valg af revisorer:
Jesper Lage og Jytte Nielsen blev valgt.

 

9. Valg af revisorsuppleanter:
Peer Gertsen og Lars Gottschalksen blev valgt

 

10. Eventuelt:
Div. blev drøftet.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
 

Foreningen var vært for traktement med forloren skildpadde og masser af kogte æg.
 

Ref. Morten Nielsen